top of page

나무아카데미 (한국어)


_______________________________________

강사명

김종숙 외 5명


장소

170 Upper Bukit Timah #04-38/39/40

Bukit Timah Shopping Centre,  S'588179


수업 내용 (수업시간 문의 바람)

  • 영아 책 수업

  • 영아 놀이 수업

  • 유아 한글

  • 주말 유아반

  • 초등 한글

  • 한우리 독서 논술

  • 외국인을 위한 한국어

발달 지연 아동을 위한

  • 인지 수업

  • 언어 수업

아동 심리를 위한

  • 놀이 수업

수강료 (문의 바람) 여성회 회원 / 비회원 다름


______________________________________

신청문의

왓 츠 업 9712 0563

카카오톡 namuh9792

인스타 namuhacademy_sg


______________________________________

조회수 164회댓글 0개

Comments


bottom of page